வியாழன், 2 ஜூன், 2016

சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்

ஸ்ரீ நாட்டேரி ஸ்வாமியின் “சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்” 38ஆவது டெலி உபந்யாஸம் (30-05-2016 அன்று நிகழ்த்தியது)

https://onedrive.live.com/redir?resid=2456CFA4D0388E16!2163&authkey=!AKKAHrpnu6b9uV4&ithint=file%2cmp3

அல்லது

http://www.mediafire.com/download/qfkgwo3wm1qhjtu/038_SSR_%2830-05-2016%29.mp3