செவ்வாய், 16 ஏப்ரல், 2013

ஸ்ரீ ஆண்டாள் திருமணம்--3

முதல் அங்கம்            மூன்றாங்களம்

இடம்    பெரியாழ்வார் திருமாளிகை

(பெரியாழ்வாரும் அவர் மனைவி விரஜையும் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றனர்)

விரஜை:—நாதா! உலகப்பற்றை யறவே ஒழித்துவிட்டீர்களே! நமது அருந்தவப் புதல்வி பக்குவ நிலைக்கு வந்துவிட்டனளன்றோ? இன்னும் ஏன் அவளுக்கு மணம்முடிக்க மனங்கொள்ளவில்லை? அதைப்பற்றி உங்களுக்குக் கவலையேயில்லை போலும்!

ஆழ்வார்:—கண்மணி! இல்லாமலென்ன! உலகம் நிறைந்த புகழால் திருமகள்போல் வளர்க்கும் நம் மகளுக்கு நாடுநகருமறிய நல்லதோர் கல்யாணம் செய்யவே நான் கருதுகிறேன். ஆனால் நம் புதல்வி கோதை அறிவிலும், கல்வியிலும், ஒழுக்கத்திலும் இணையின்றி விளங்குகின்றனளன்றோ? அவள் மன மிவ்வுலகில் எவரைத்தான் நாடும்?அழகிலு மறிவிலு மவளுக்குத் தக்க வரன் இவ்வுலகில் ஏது? அதனால்தான் என்ன செய்வதென்றே தோன்றாமல் திகைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.

விரஜை:- நாதா! பகுத்தறிவற்ற வொரு கொடியுமோர் கோலைத் தழுவிடிலன்றோ வாழுகின்றது? பெண்ணாகப் பிறந்த வொருத்தி இவ்வுலகினில் நாதனிலாமல் வாழுவதெங்ஙனம்?

ஆழ்வார்:—உண்மைதான். ஆனால் கொடியும் தன்னைத் தாங்கவல்ல கோலையே நாடுகின்றது. அணங்கிலும் பேரழகு வாய்ந்த பெண்மணி ஆண்டாளைத் தரிக்க வல்லவொரு கோல் இவ்வுலகினில் எங்கே யுளது? அதனால்தான் இவ்வுலகின்கண் அவள் மனம் பற்றைத் துறந்துவிட்டது.

விரஜை:—ஆகில் அவள் எண்ணமென்ன? மணமே வேண்டாமென்கின்றனளா? பாரதந்திரியமன்றோ பேதையர்க்கழகு.

ஆழ்வார்:—ஆம், அதுகொண்டே அவள் மனம் கோல் தேடியோடும் கொடிபோல் மால் தேடி ஓடுகின்றது. “நாமுகக்கும் தேவர்” என்று நாகணைமிசையான்மிசை கடல்போலும் காமத்தனளாயினள். நம் தந்தை தந்தேவரை வருவிப்பரேல் அது காண்டுமென்றுறுதி பூண்டிருக்கின்றனள். ஆனால் இளமடந்தையாகையால் இவ்வுண்மையை வெளியிட வியலா துழல்கின்றனள்.

விரஜை: – (ஆச்சரியத்துடன்) திருமாலையா! இதென்ன விந்தை! மறையவரும் மறைமுடியுமின்னும் அவர் கழலிணை காணவில்லையே! இஃதென்ன பைத்தியம்? எட்டாப் பழத்துக்குக் கொட்டாவி விடுவாருமுண்டோ?

ஆழ்வார்:—பேதாய்! அவ்வாறு கூறவேண்டாம். பத்துடை யடியவர்க்கு ஸர்வேசுவரன் மிகவும் எளியவனன்றோ! பிறர்களுக்கவன் அரியவனே! அரசனுக்குச் சத்ரசாமரங்கள்போல அவனுக்கு பரத்வ ஸௌலப்யங்கள் ஒருங்கே அமைந்துள்ளன வென்பதை நீ கேட்டறியாய்போலும்.

விரஜை:—நாதா! என்னவெனிலும் ஈசுவரன் நாயகனா யமைவது இயலாத காரியம். இதற்குப் பிராட்டி சம்மதம் வேண்டாமோ? பிராட்டியார் முகம் நோக்கிய பின்னர்தானே எக்காரியமும் செய்வதவனியல்பு. எனவே இது ஒருநாளும் நடவாது. எதற்கு இந்தப் பேராசை?

ஆழ்வார்:—பேதாய்! அப்படி நினைக்க வேண்டாம். நமது கோதை தன் மனதைக் கொள்ளை கொடுத்ததுபோல அவன் மனதையும் கொள்ளை கொண்டுவிட்டனள். ஆகவே இது நடவாத காரியமன்று.

விரஜை:- நீங்கள் இதை எவ்வாறு அறிந்துகொண்டீர்கள்?

ஆழ்வார்:- ஒவ்வொரு நாளும் மாலுக்கெனக் கொய்த மலர்களை யிவள் சூடிக் காறை பூண்டு, கண்ணாடிகண்டு, தன் கைவளை குலுக்கி, கூறை யுடுத்தி, தன் கொவ்வைச் செவ்வாய் திருத்திப் பின்னர் களைந்து வந்தனள். அம்மலர்களை மலர்மங்கைமணாளன் மகிழ்வுடன் ஏற்று வருகின்றனன். தன் மணாளன் இம்மலர்களைச் சூடியதும் மலர்மகளும் மண்மகளும் அவனைப் பொறாமையுடன் பார்க்கின்றனர். அக்கொடிய பார்வையை அவன் லக்ஷ்யம் செய்யவேயில்லை. நான் நேற்றுக் கொண்டுபோன மாலையில் கேசம் சம்பந்தப் பட்டிருந்ததால் சாத்தாமல் திரும்பினேன். அப்பொழுது தினந்தோறும் கோதை சூடிக் களைந்த மாலைகளையே சாத்தும்படி பகவான் எனக்குக் கட்டளையிட்டார்.

விரஜை:- (ஆச்சரியத்துடன்) அப்படியா? என்ன பெருமை நம் புதல்விக்கு?இவளைப் பெண்ணெனப் பெறும்படி யாம் என்ன நோன்பு நோற்றோமோ?

ஆழ்வார்:- இப்பொழுதாவது தெரிந்ததா? அவள் திருமணத்தைப்பற்றி நினைக்க நாம் கொஞ்சமேனும் அருகரில்லை. திருமார்பனே தேடிவரும் சீர்மையினளன்றோ அவள்? ஆயினுமவ்விருவர் சேர்த்திருக்கும் நம்மாலானதைச் செய்து நாம் ஸத்தைப் பெற வேண்டும்.

விரஜை:-  ஆம். அதற்கென்ன தடை? இதோ! அவளை யெனது இரு கரங்களாலும் மார்புறத் தழுவ வேண்டும். போய் வருகிறேன். விடை கொடுங்கள்

ஆழ்வார்:--  நானும் வருகிறேன்.

(இருவரும் செல்கின்றனர்)

முதல் அங்கம் முற்றிற்று.

God save the children

 

இதை அனுப்பிவைத்த கோவை ஸ்ரீ சடகோபன் ஸ்வாமிக்கு நன்றி!

---------- Forwarded message ----------
From: Murali Mani <
manimuralimani@gmail.com>
Date: Mon, Apr 15, 2013 at 8:14 PM
Subject: What is education - a civil right or a basic human right?
To:

God Save the Children

For most parents and kids, crossing the street to catch the school bus is perhaps the riskiest part of the school run. But take a look at these Chinese schoolchildren from the village of Genguan. Everyday, these young kids walk along a precarious path carved by the side of a cliff, as they make their way to class in Bijie, in southwest China's Guizhou Province. Banpo Elementary School is located halfway up a mountain and the path to it winds through treacherous hillside passes and tunnels hewn out of the rock. The pebble-covered footpath is less than 0.5 meters wide, which means the children have to walk single file and press themselves into the side of the mountain if someone wants to squeeze past. This footpath was created 40 years ago as an irrigation ditch and although there is another safer route, but taking this means the children have to spend two hours to walk to school. The only assurance for parents is that Headmaster Xu Liangfan accompanies the 49 kids to school.

The story might sound incredible to some, but it isn’t uncommon for children from less privileged regions facing immense hardship on their commute to the institute of learning. You will be surprised at the great lengths some children are willing to go to reach school.

In Sumatra, Indonesia, about 20 strong-willed pupils from Batu Busuk village have to tightrope walk 30 feet above a flowing river to get to their class on time and then walk a further seven miles through the forest to their school in the town of Padang. The kids have been doing the balancing act for the last two years since the suspension bridge collapsed in heavy rain.

In another Indonesian village of Sanghiang Tanjung, children living on the wrong side of of the Ciberang River has to cross a broken suspension bridge to reach the other side where their school is located. Faced with an extra 30 minutes' walk to cross via an alternate bridge, the children have chosen to undertake the precarious crossing of the collapsed bridge instead.

The good news is: Indonesia’s largest steel producer, PT Krakatau Steel and some NGOs build a new bridge to replace one that was damaged after flooding in January 2012.

In yet another Indonesian village, children cycle their way over an aqueduct that separates Suro Village and Plempungan Village in Java, Indonesia. The children decided to use the aqueduct on their journey to school as a shortcut, even though it wasn't made for people to walk on. Even though it is dangerous, the children say would rather use it than walk a distance over six kilometers.

In Filipino, elementary school students use an inflated tire tube to cross a river on their way to school in a remote village in Rizal province, east of the capital Manila. The students have to walk for at least an hour a day to get to and from school, and are sometimes forced to skip classes or take shelter at relatives' homes if the river is swollen due to heavy rains. The community has been petitioning the local government to put up a suspension bridge in order to make the crossing easier, faster and safer.

The Filipino kids at least have tubes. These Vietnamese students aren’t so fortunate. Dozens of young children from grade 1 to grade 5 swim twice a day across the river in order to get to school at Trong Hoa commune, Minh Hoa district. In order to keep the clothes and books from getting wet, the students put them in large plastic bags and tightly sealed while crossing the river almost naked. These plastics bags were also being used to keep them afloat while swimming across the river. Upon reaching the other side of the river, they take their clothes out of the bag and put them on. The river is 15 meters wide and reportedly 20 meters deep.

Gondola bridges are common in the mountainous country of Nepal where good roads are in short demand. Children use handcrafted bridges made with planks, improvised ropes and pulleys, without safety harnesses and double security restraint. For decades, this lack of security has caused numerous accidents. Fortunately, several NGOs are currently concerned with building safe bridges and gondolas to mitigate accidents.

In Columbia, kids from a handful of families living in the rainforest, 40 miles southeast of the capital Bogota, commute via steel cables that connect one side of the valley to the other. This is the only way to reach school. The steel cables are 800 meters in length are strung 400m above the roaring Rio Negro.

Photographer Christoph Otto clicked this incredible picture of Daisy Mora and her brother Jamid, making their way at a breakneck speed of 50 miles per hour. She attaches the sack containing her brother, who is too young, at five, to make the crossing alone, and herself to a pulley. A branch in the shape of a wishbone forms a crude brake. The entire journey takes 60 seconds.

Back in China, around 80 school children who live in the boarding school at Pili, have to embark on a perilous 125-mile journey through the mountains of the remote Xinjiang Uighur Autonomous Region, at the end of their term. The children must also wade through four freezing rivers, cross a 650ft chain bridge and four single-plank bridges. The journey takes two days to complete.

Finally, here is one striking picture captured by Reuter photographer Ammar Awad in 2010. During clashes between Israeli troops and Palestinians in the refugee camp Shuafat, near Jerusalem, a girl is seen calmly walking towards her school unconcerned by the violence around her. The street is strewn with rocks thrown by protesters in the direction of the Israeli troop who can be seen behind the girl in protective shields.

These pictures puts into a different perspective the whining complains of students about “having to go to school,” not bringing pencils or paper, and not making it to class on time. Ed Darrell, who blogs at Millard Fillmore's Bathtub, questioned: What value does this girl and her family place on education? Is education a civil right? Is education a basic human right?

M. Murali Mani

திங்கள், 15 ஏப்ரல், 2013

Saranagati deepikai tele-upanyasam dtd 15-04-2013

जन्तोरमुष्य जनने विधि शम्भु दृष्टौ

रागादिनेव रजसा तमसा च योगः।

द्वैपायनप्रभृतयस्त्वदवेक्षितानां

सत्त्वं विमुक्ति नियतं भवतीत्युशन्ति॥ 13

ஜந்தோரமுஷ்ய ஜநநே விதி ஶம்பு த்ருஷ்டௌ

ராகாதிநேவ ரஜஸா தமஸா ச யோக: |

த்வைபாயநப்ரப்ருதயஸ்த்வதவேக்ஷிதாநாம்

ஸத்த்வம் விமுக்தி நியதம் பவதீத்யுஶந்தி.. || 13

இன்று (15-04-2013) தனது “சரணாகதி தீபிகை” டெலி- உபந்யாஸத்தில் நாட்டேரி ஸ்வாமி மேலே இருக்கும் 13வது ஸ்லோகத்தை விவரிக்கிறார்.

மீடியாபையர் லிங்கிலிருந்து நகலிறக்க 

http://www.mediafire.com/?b6z6766o5l4uxxb

நேரடியாகக் கேட்டு மகிழ