வெள்ளி, 13 ஜூன், 2014

Thirumadal tele-upanyasam (09-06-2014)

நாட்டேரி ஸ்வாமியின் “திருமடல்” மூன்றாவது டெலி-உபந்யாஸம்

http://www.mediafire.com/listen/dyp3dobqlwedwyw/003_Madal_(09-06-2014).mp3