செவ்வாய், 26 ஏப்ரல், 2016

சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்

நாட்டேரி ஸ்ரீராஜகோபாலாசார்யார் ஸ்வாமியின் “சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்” 33ஆவது டெலி உபந்யாஸம்

(22-04-2016ல் நடந்தது)

http://www.mediafire.com/download/thbpzhg6admubn5/033_SSR_%2822-04-2016%29.mp3

அல்லது

https://onedrive.live.com/redir?resid=2456CFA4D0388E16!2140&authkey=!AFQm02e5nA2Cvz4&ithint=file%2cmp3