திங்கள், 24 டிசம்பர், 2012

சரணாகதி தீபிகை–ஸ்ரீ நாட்டேரி ஸ்வாமி டெலி உபந்யாஸம்–2.

ஸ்ரீ நாட்டேரி ஸ்வாமி சென்ற வாரம் ஆரம்பித்த “சரணாகதி தீபிகை'” டெலி- உபந்யாஸத்தின் இரண்டாவது பகுதி.

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी।

वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि॥

पद्मापतेः स्तुतिपदेन विपच्यमानं

पश्यन्त्विह प्रपदनप्रवणाः महान्तः।

मद्वाक्य संवलितमप्यजहत्स्वभावम्

मान्यं यतीश्वर महानस संप्रदायम्॥१॥

 

இன்று (24-12-2012)  நடந்ததை நேரடியாகக் கேட்டு மகிழ

It can be downloaded from here

http://www.mediafire.com/?f6rk0o8pb5mmlbb