ஞாயிறு, 26 ஜூலை, 2020

Desika ashtothram

66. नवमैकरसाश्रयः

अत एव नवमैकरसाश्रयः । एकः = मुख्यः ; नवमस्य एकरसस्य आश्रयः रसान्तरोत्कृष्ट शान्तिरसाश्रय इत्यर्थः । तदुक्तं सङ्कल्पसूर्योदये 'असभ्यपरिपाटिकामधिकरोति श्रृङ्गारिता
    परस्पर तिरस्कृति परिचिनोति वीरायितम् ।
विरुद्धगतिरद्भुतस्तदलमल्पसारैः परैः

    शमस्तु परिशिष्यते शमित-चित्तखेदो रसः ।।' इति ।

நவமைக- ரஸாஶ்ரய :-- 

நவம் -- ஒன்பதாவதும், ஏக = முக்யமானதுமான, ரஸ = சாந்தி ரஸத்துக்கு, ஆஶ்ரய: = இருப்பிடமானவர். ச்ருங்காரம் முதலான நவரஸங்களுக்குள்ளே சாந்திரஸம் ப்ரதானமானதென்று ஸங்கல்ப ஸூர்யோதயத்தில் "அஸப்ய பரிபாடிகா" என்கிற ச்லோகத்திலே அருளிச் செய்தார். அந்த ச்லோகத்தின் பொருள்:-- "ச்ருங்கார ரஸமானது ஸபைக்கு போக்யமன்று. வீரரஸமானது ஒருவரையொருவர் அவமதியா நிற்பது. அத்புத ரஸமானது பொய்யான வேடிக்கையைக் காண்பிப்பது. இப்படியே மற்றவைகளும். ஆகையால் மனதுக்கு துக்கத்தை நீக்குமது சாந்திரஸமே" என்று. இப்படி தேசிகன் சாந்திரஸத்தைக் கைக்கொண்டவரென்றபடி. 

67. दश-तात्पर्य-विज्ञाता मूलमन्त्रस्य दशविध तात्पर्यं, विशेषण (= प्रमाण-संप्रदायमूलकत्वेन) जानाति इति दशतात्पर्य-विज्ञाता । तद्यथा एक वाक्यत्वे कृत्स्नस्य उपायपरत्वं वृत्तिपरत्वं वा । वाक्य द्वयत्वे स्वरूपपरं उपायपरं पुरुषार्थपरं वा । वाक्यत्रय पक्षे आद्य वाक्यद्वयं स्वरूपपरं, तृतीय वाक्यं पुरुषार्थ-प्रार्थनापरं इति वा । आद्यं स्वरूपपरं उत्तर वाक्यद्वयं क्रमेण अनिष्टनिवृत्तिः इष्टप्रार्थनापरं इति वा । आद्यं स्वरूपपरं उत्तरवाक्यद्वयं उपायपरं इति वा । आद्यं समर्पणपरं उत्तरपदद्वयं फलप्रार्थनापरं इति वा । पदत्रयं क्रमेण स्वरूप-उपाय-पुरुषार्थपरं चेति । अत्र करणान्तरान्वेषण देवतान्तरादि स्पर्श महाभागवतापचार - प्रयोजनान्तराभिलाष - निवृत्तिश्च 'वि' शब्दाभिप्रेतेति ।

67. தச-தாத்பர்ய-விஜ்ஞாதா - 

தச = பத்துவிதமான, தாத்பர்ய = கருத்தை, விஜ்ஞாதா = நன்றாக அறிந்தவர். இங்கு திருமந்திரத்தில் பத்துவித யோஜனைகளை ப்ரமாண ஸம்ப்ரதாயங்களாலே திருமந்திராதிகாரத்தில் அருளிச்செய்தாரென்றபடி.