செவ்வாய், 24 மார்ச், 2009

திருப்பாதுகமாலை

ஸ்ரீகேசவ அய்யங்காரின் திருப்பாதுகமாலையிலிருந்து 15வது பத்ததியான ;மணிப்பொதுப்பத்ததி இங்குள்ளது.