சனி, 3 அக்டோபர், 2015

சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம் 10, 11 வது உபந்யாஸங்கள்

நாட்டேரி ஸ்வாமி நிகழ்த்தி வரும் "சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்" 21-9-2015 மற்றும் 28-9-2015 தேதிகளில் நிகழ்த்திய டெலி உபந்யாஸங்களில் 10வதும், 11வதும் உபந்யாஸங்கள்.

21-9-2015 S S R upanyasam  10 http://www.mediafire.com/listen/29vj4jpve3407vd/010_SSR_%2821-09-2015%29.mp3
Do DO upanyasam 11 http://www.mediafire.com/listen/dl8lnniyg4z1s8k/011_SSR_%2828-09-2015%29.mp3
28-09-2015 DO upanyasam 10 https://onedrive.live.com/redir?resid=2456CFA4D0388E16!1902&authkey=!AKxKd7b-Q-hINbI&ithint=file%2cmp3
Do S S R upanyasam 11 https://onedrive.live.com/redir?resid=2456CFA4D0388E16!1901&authkey=!AGm-RDSRYVkmlcI&ithint=file%2cmp3