திங்கள், 18 பிப்ரவரி, 2013

Saranagati Deepikai slokam 7

In today’s tele-upanyasam on “Saranagati Deepikai”, Natteri swamy elaborated on

विश्वं शुभाश्रयवदीश वपुस्त्वदीयं

सर्वा गिरस्त्वयि पतन्ति ततोऽसि सर्वः।

सर्वं च वेदविधयस्त्वदनुग्रहार्थाः

सर्वाधिकस्त्वमिति तत्त्वविदस्तदाहुः

Slokam 7 of “Saranagati Deepikai”

The upanyasam is available for downlaod at

 http://www.mediafire.com/?0pa6n1jjjee03y7

Or may be directly listened to/download at