Saturday, December 1, 2007

ஸ்ரீவேதாந்த தேசிக வைபவப் பிரகாசிகை கீர்த்தனைகள்

பாம்பாட்டியின் கருவமழித்தல்

                  விருத்தம்

தாம்பாண்டிநாடுமலைநாடுஞ்சோழ
         தரணியிலுளமுளதிவியதேசமேயெல்
லாம்பாண்டித்தியஞ்சிறந்தபிள்ளைதாமுல்
         லாசமதாய்த்தொழுதுகொண்டுகாஞ்சிசேர்ந்தார்
வீம்பாண்டிறமைசொல்லும்வாதிமாரை
         வென்றடக்கிவேதாந்தம்விளக்குநாளில்
பாம்பாண்டியொருவன்வந்துவாதுசொல்லப்
         பார்க்கின்றார்ஜயவிருதையேற்கின்றாரே.

தரு- இராகம்- புன்னாகவராளி- தாளம்-ஆதி
                       பல்லவி

வேண்டிமந்திரம்கற்றாரே - வாதியானபாம்
பாண்டிதனைச்            செயித்தாரே.

                  அனுபல்லவி

பாண்டவர்க்குத்தூதாகத் தாண்டிநடந்த பாத
நீண்டவரதரருள் பூண்டவேதாந்த குரு.              (வே)

                   சரணங்கள்

          சோளிகை  நரேந்திரனே - இவர்தந்திரு
           மாளிகைவாசன்முனே

நாளொன்றுபவாசத்தால் மீளுங்கோபத்தாற்சொல்வான்
கேளுமென்னைச்செயித்தானீளுங்கீர்த்தியென்றானே.(வே)

            சர்வதந்த்ர   சுவதந்த்ரம் -- விருதுபெற்ற
            நிர்வாகர்பாம்பு   மந்திரம்
அறிவிராகிற்பிடாரன்நெறிகண்டுநாகங்களைக்
குறிகண்டுதடைகட்டிமறியும் பார்ப்போமென்றானே.  (வே)

        இவனோடென்ன    விவாத -- மென்றிருந்தாலும்
        அவனோபுசியான்           சாதம்.
எவர்தாமாகிலும்வந்தொ ருவர்வாசல்காத்திருந்தாற்
கவலையைவிசாரிப்பார் குவலயத்தில்வழக்கம்.            (வே)

         பார்த்துவாவென்று  கூறிக் -- கோயின்முன்னெழு
         கீற்றையிவர்தாங்        கீறி
ஏற்றவுன்னிடத்திலே வாய்த்தபாம்புகளெல்லாஞ்
சேர்த்துவிடுவாயென்றே சாற்றினாரெங்கள்குரு.          (வே)

          மிடுக்குடன்பாம்    பாட்டி -- மாநாகங்கள்
          விடுக்குந்திறமை           காட்டித்
தொடுக்குந்தருணங்கீற்றைக் கடக்கமாட்டாததுகள்
முடக்கங்கொடுத்ததுகண் டெடுக்குங்கோபமிஞ்சவே.

           வாசுகிதட்சக        சமான - நாகங்களை
           வீசியேவவு        மங்கான
பேசியொன்றிரண்டான ராசிரேகையிற்சென்று
கூசிநின்றதுகண்டு    மேசிவப்பானான்கண்கள்.        (வே)

         அங்குரேகையைத் தாவச் -- சர்வபூத
         சங்குபாவனை      யேவப்
புங்கமாயேழுகீற்றை  யுங்கடந்ததுமிவ
ரங்கந்தொடவரக்கண்டுங்  கருடனையெண்ண           (வே)

            இவ்விதங்கருடன்      வந்தே -- சங்கபாலனைக்
            கவ்விக்கொண்டு     பறந்தே
செவ்வையெழுந்தருள  அவ்விஷவயித்ய
னெவ்வயணமறிவான் றிவ்யபாதந்தொண்டென்றான்.(வே)

           உந்தமதடிமை    காணுன்ஞ் -- சங்கபாலனைத்
           தந்துரக்ஷிக்க       வேணும்
எந்தங்குருவேயென்று  வந்தான்கருடதண்ட
கந்தன்னாற்சங்கபால னும்திரும்பிடத்தந்தார்.          (வே)

                      விருத்தம்

புண்ணியகோடிகட்கெல்லாமிடமாங்காஞ்சி
        புரந்தனிலே சிலகாலமிருந்துபின்னு
மெண்ணியதெல்லாங்கொடுக்கும்வேங்கடத்தி
        லேகியேமங்களாசாசனந்தான்
நண்ணியபின்றிருவரங்கப்பதியைநெஞ்சி
          னாடியேயெழுந்தருளிவந்தாரெங்கள்
பண்ணியமிக்கானதபோபலன்கைவந்த
          பலத்தினார் தூப்புலென்னுந்தலத்தினாரே.