Sunday, April 2, 2017

திருப்புல்லாணி துர்முகி பங்குனி ப்ரும்மோத்ஸவம்

திருப்புல்லாணி துர்முகி பங்குனி ப்ரும்மோத்ஸவத்தின் முதல் நாளில் சில காட்சிகள்.

DSC06968DSC06969DSC06970DSC06971DSC06972DSC06973DSC06974DSC06976DSC06977DSC06978DSC06979DSC06980DSC06981DSC06982DSC06983DSC06984DSC06985DSC06986DSC06987DSC06988DSC06989DSC06990DSC06991DSC06992DSC06993DSC06994DSC06995DSC06996DSC06997DSC06998DSC06999DSC07000DSC07001DSC07002DSC07003DSC07004DSC07005DSC07006DSC07007DSC07008DSC07009DSC07010DSC07011DSC07012DSC07013DSC07014DSC07015DSC07016DSC07017DSC07019DSC07020DSC07021DSC07022DSC07023DSC07024DSC07025