Wednesday, May 5, 2010

மேல்கோட்டை வைரமுடி ஸேவை

திரு TES வரதன் ஸ்வாமி யாஹு குழுவில் இட்ட "மேல்கோட்டை வைரமுடி ஸேவை" இங்கே அந்தக் குழுக்களில் உறுப்பினர்களாக இல்லாதவர்களுக்காக. ஸ்ரீ வரதன் ஸ்வாமிக்கு அடியேனது நன்றிகள். வாழ்வில் முதல் முறையாக இந்த பாக்யத்தைப் பெற உதவியதற்காக!